Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương

Đăng ngày 15 - 11 - 2019
100%

Nhằm thực hiện có hiệu quả kết quả hệ thống hóa, đảm bảo sự phù hợp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định bãi bỏ 07 Quyết định, chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương.

Để Quyết định được hoàn thiện hơn trước khi trình UBND tỉnh ký ban hành, Sở Công Thương trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định nêu trên. Ý kiến tham gia đề nghị quý Cơ quan, đơn vị và nhân dân gửi về Sở Công Thương hoặc địa chỉ email: thanhtra.scthy@gmail.com trước ngày  16/12/2019.

- Nội dung công văn số 1507/SCT-TT ngày 15/11/2019 của Sở Công Thương (kèm theo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh): 1507.pdf

- 07 Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành thuộc lĩnh vực Công Thương: 

05.2007.CT.UBND.doc

06.2004.CT.UB.doc

06-2001-CT-UBND.doc

12.CT.UBND.2008.doc

15.2002.CT-UB.doc

16A.1999.CT-UB.doc

240.1999.QD-UB.doc

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(25/10/2019 9:54 SA)

°
54 người đang online