Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương

Đăng ngày 04 - 02 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc của cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sở Công thương đã thực hiện xây dựng 03 dự thảo: Tờ trình UBND tỉnh “Phê duyệt Đề án tổ chức lại các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ và Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hưng Yên thuộc Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên”; “Đề án tổ chức lại các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ Sở Công Thương Hưng Yên” và “Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Công Thương Hưng Yên thuộc Ủy ban nhân tỉnh Hưng Yên”.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Công thương đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến 03 dự thảo trên. Ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Công thương trước ngày 23/02/2021 và qua hòm thư điện tử nxtuan@hungyen.gov.com để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định trước khi trình UBND tỉnh

Nội dung các bản dự thảo xem tại đây:

1.Du thao De an co cau to chuc So Cong thuong 2021.doc

1.Du thao Quyet dinh thanh lap So Cong thuong 2021.doc

1.Du thao To trinh de nghi phe duyet De an va QD to chuc lai So Cong thuong 2021.doc

 

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(25/10/2019 9:54 SA)

°
191 người đang online