Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 10 - 2019
100%

Thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp. Trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối với các cơ quan chức năng liên quan xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương đã xây dựng dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (dự thảo Quy chế). Để nội dung dự thảo Quy chế được hoàn thiện hơn trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu, đóng góp ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Quy chế. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 09/11/2019, gửi kèm bản mềm về địa chỉ email: ktat.cthy@gmail.com để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương  Hưng Yên; điện thoại: 02213.551.581 hoặc 0904.906.989 (Ô. Mạnh).

Công văn số 1411/SCT-KTAT của Sở Công Thương gửi các đơn vị đề nghị tham gia ý kiến: 1411.pdf

Chi tiết nội dung bản Dự thảo Quy chế xem tại đây: Dự thảo Quy chế.docx

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(25/10/2019 9:54 SA)

°
57 người đang online