Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng ngày 13 - 02 - 2023
100%

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Sở Công Thương thông tin và đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, người lao động; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiên cứu tham gia đối với bản dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Nội dung lấy ý kiến gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhất là nội dung về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) phát triển quỹ đất; (4) giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) hộ gia đình sử dụng đất.

Chi tiết Nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên địa chỉ https://luatdatdai.monre.gov.vn/tai-lieu-du-thao-luat

Nội dung góp ý đề nghị gửi về một trong các địa chỉ sau đây trước ngày 15 tháng 3 năm 2023:

1. Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: Đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại: 0221 3550 901, Fax: 02213 862 779. Email: khtc.sct@hungyen.gov.vn.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Email: qhkh.stnmt@gmail.com.

3. Thông qua website chính thức lấy ý kiến nhân dân đới với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ: https://luatdatdai.monre.gov.vn/

Tin mới nhất

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(25/10/2019 9:54 SA)

°
82 người đang online