Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương

Đăng ngày 11 - 03 - 2022
100%

Thực hiện các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020; Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Sở Công thương đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo trên. Ý kiến tham gia của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi về Sở Công thương trước ngày 17/3/2022 và qua hòm thư điện tử nxtuan@hungyen.gov.com để tổng hợp, gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định trước khi trình UBND tỉnh

Nội dung các bản dự thảo xem tại đây:

2022-02-10.TTr qui dịnh CNNV quyen han va CC to chuc cua So Cong thuong.doc

2022-02-10.Du thao QD cua UBND tinh qui dịnh CNNV quyen han va CC to chuc cua So Cong thuong.doc

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến năm...(25/10/2019 9:54 SA)

°
60 người đang online