Tham gia ý kiến dự thảo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên (lần 2)

Đăng ngày 13 - 10 - 2016
100%

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2270/UBND-TH ngày 07 tháng 12 năm 2015 giao Sở Công Thương nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh.

Để dự thảo Kế hoạch được hoàn thiện hơn trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị Quý sở, ban ngành, UBND các huyện thành phố tỉnh Hưng Yên góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch. Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Công Thương trước ngày 20/10/2016, gửi kèm bản mềm về địa chỉ email ktat.cthy@gmail.com.

Mọi vướng mắc xin liên hệ: phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường, Sở Công Thương, điện thoại: 03213.551.581; 0904906989 (Đồng chí Thưởng).

Chi tiết dự thảo kế hoạch tải tại đây:Dự thảo Kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất.doc

Tin mới nhất

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(13/02/2023 2:16 CH)

Xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...(11/03/2022 8:34 SA)

Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về sản phẩm rượu thủ công của...(21/01/2022 9:19 SA)

Xin ý kiến dự thảoTờ trình; Đề án; Quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Sở Công Thương(04/02/2021 10:14 SA)

Góp ý Dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành...(15/11/2019 2:19 CH)

Góp ý dự thảo Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(28/10/2019 3:18 CH)

°
40 người đang online