Các nội dung cơ bản của công tác an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng

Ngày 20/6/2023, Tiểu Ban An toàn, an ninh mạng tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Tập huấn công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng năm 2023

Sở Công Thương đăng tải, phổ biến các nội dung cơ bản về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu. 

Chi tiết các văn bản xem tại đây:

1. Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ngày 12/06/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019: 1. Luat An ninh mang 242018QH14.pdf

2. Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng: 2. 53_2022_NDCP Huong dan Luat ANM.pdf

3. Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/08/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030: 3. 964.QDTTg.signed.pdf

4. Các nguy cơ gây mất An toàn, An ninh mạng và Kỹ năng an toàn cho người dùng cuối: Phan 5 Coc nguy co goy mat AT ANM va Ky nang an toan cho nguoi dung.pdf

 

Văn phòng Sở