Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Công Thương

Căn cứ Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, Sở Công Thương cập nhật thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở như sau:

- Người phát ngôn: ông Nguyễn Văn Thơ

- Chức vụ: Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

- Số điện thoại: 0913.280.430 / 0221.3863.527

- Email: nvtho@hungyen.gov.vn

Sở Công Thương thông tin để các cơ quan báo chí tiện liên hệ, trao đổi công tác./.

Văn phòng Sở