Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Ngày 02/8/2022 Hội đồng PHPBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch số 294/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại; loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhất là cán bộ lãnh đạo, đảng viên trong phòng, chống tham nhũng.

Phổ biến rộng rãi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, bảo đảm mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị được công khai, minh bạch.

Chi tiết tài liệu về công tác PCTN xem tại đây: 

Luật PCTN 2018.pdf

Nghị định số 59.pdf

Thanh tra Sở