Tỉnh Hưng Yên tiếp tục được xếp trong nhóm cao nhất của cả nước về Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022

Ngày 12/4, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại trung ương và địa phương (VFF-CRT), Công ty Phân tích thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam phối hợp tổ chức công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2022

 

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 được xác định theo 8 chỉ số lĩnh vực nội dung, 29 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu thành phần về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành. Chỉ số PAPI năm 2022 khảo sát 16.117 công dân Việt Nam(cao nhất từ trước tới nay) được lựa chọn ngẫu nhiên trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các kết quả phân tích từ trải nghiệm và đánh giá của người dân thể hiện qua các trục nội dung của chỉ số PAPI sẽ là kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở, mà còn là căn cứ cho hệ thống chính quyền các cấp, các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

So với kết quả PAPI năm 2021, 33 tỉnh, thành phố có mức độ cải thiện đáng kể ở chỉ số nội dung “tham gia của người dân ở cấp cơ sở”; 18 tỉnh, thành phố có mức độ cải thiện đáng kể ở chỉ số nội dung “công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương” và 30 tỉnh, thành phố có mức độ cải thiện đáng kể ở chỉ số nội dung “quản trị điện tử”. Tuy nhiên, 29 tỉnh, thành phố giảm sút đáng kể ở chỉ số nội dung “quản trị môi trường”; 18 tỉnh, thành phố giảm sút đáng kể ở chỉ số nội dung “kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”; 18 tỉnh, thành phố giảm sút đáng kể ở chỉ số nội dung “cung ứng dịch vụ công”. Những nỗ lực của Việt Nam trong năm 2022 nhằm khắc phục các tác động kinh tế - xã hội của hai năm đại dịch đã giúp tăng niềm tin của người dân vào điều kiện kinh tế của hộ gia đình và của quốc gia trong năm qua. Đáng chú ý, có tới 66,1% số người được hỏi đánh giá nền kinh tế quốc gia là “tốt” vào năm 2022, tăng 19,4% so với năm 2021; tỷ lệ người dân đánh giá điều kiện kinh tế của đất nước là “kém” là 6,1% - giảm 13,7% so với tỷ lệ 19,8% của năm 2021...

 

Để đóng góp cho chương trình xây dựng và thực thi pháp luật năm 2023, Báo cáo PAPI 2022 cũng phân tích kết quả khảo sát công dân về một số vấn đề nhằm cung cấp dẫn cứ cho việc thảo luận sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 và chuẩn bị thực thi Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2022. Có tới 70% số người được hỏi không biết giá đất trên thị trường hoặc không biết giá đất chính thức do địa phương ban hành. Đây có thể là kết quả của sự hạn chế trong nhận thức và thiếu sự tham gia của người dân vào công tác lập kế hoạch sử dụng đất ở địa phương…

Tại hội nghị Công bố báo cáo PAPI 2022, TS Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, 14 năm qua, Chương trình nghiên cứu PAPI đã có tác động tích cực, làm chuyển biến nhận thức và hành động của chính quyền cấp tỉnh, thiết thực góp phần thúc đẩy cải cách hành chính nhà nước - một trong những nội dung trọng tâm của 3 đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện. Do vậy, việc nghiên cứu, phân tích sự đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của người dân đem lại những chỉ báo quan trọng, giúp cho các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và đổi mới phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

 

Năm 2022 tỉnh Hưng Yên đạt 44.183 điểm tiếp tục nằm trong nhóm những tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất cả nước. Tuy có giảm nhẹ về điểm số và thứ hạng so với năm 2021 nhưng vẫn tiếp tục nằm trong nhóm những tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất cả nước.

Chỉ số tổng hợp PAPI năm 2022 của tỉnh Hưng Yên đạt 44.183 điểm, đứng thứ 11/63 tỉnh/thành. Có 4/8 trục nội dung trong nhóm các tỉnh đạt điểm cao nhất toàn quốc gồm: "Tham gia của người dân ở cơ sở" đạt 5.494 điểm, "Thủ tục hành chính công" đạt 7.628 điểm, "Quản trị điện tử" đạt 3.239 điểm, "Công khai minh bạch" đạt 5.810 điểm; 01 chỉ số nằm trong nhóm Trung bình cao là "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" đạt 6.876 điểm; 03 chỉ số nằm trong nhóm trung bình thấp gồm: "Trách nhiệm giải trình với người dân" đạt 4.288 điểm, "Cung ứng dịch vụ công" đạt 7.508 điểm, "Quản trị môi trường" đạt 3.340 điểm.

Như vậy, so với năm 2021, năm 2022 các chỉ số: "Tham gia của người dân ở cấp cơ sở", “Thủ tục hành chính công” và "Quản trị điện tử" tiếp tục có sự cải thiện. Tuy nhiên, có 04 chỉ số: "Trách nhiệm giải trình với người dân", "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công", "Cung ứng dịch vụ công" và "Quản trị môi trường" có sự sụt giảm về thứ hạng. Điều này cho thấy các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc cải thiện mức độ hài lòng của người dân đối với các lĩnh vực: môi trường, kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, cung ứng dịch vụ công về y tế, giáo dục, giao thông vận tải, an ninh trật tự.

 

Văn phòng Sở sưu tầm

https://sonv.hungyen.gov.vn/portal/Pages/2023-4-14/Tinh-Hung-Yen-tiep-tuc-duoc-xep-trong-nhom-cao-nhacu7otb.aspx