UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 840/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ trong lĩnh vực Hóa chất; Điện thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương

Chi tiết Quyết định số 840/QĐ-UBND xem tại đây: QD cong bo danh muc TTHC va quy trinh noi bo (QD so 840).pdf

Văn phòng Sở