Ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua số 2, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Bắc bộ

Ngày 24/3, tại Sở Công Thương diễn ra hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2023 Cụm thi đua số 2, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Bắc bộ đã thảo luận, thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2023 cũng như kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng Cụm thi đua số 2, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ. 

 

Các đại biểu dự hội nghị


Với chủ đề trọng tâm “Chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, hợp tác, đổi mới và phát triển”, Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ thống nhất ký giao ước thi đua với  7 nội dung cơ bản gồm: Thực hiện tốt chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Bộ Công Thương và UBND các tỉnh, thành phố giao năm 2023; thực hiện thắng lợi, đạt kết quả cao Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố trong Cụm về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố về những giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội cũng như thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của Tỉnh uỷ, Thành uỷ các tỉnh, thành phố trong Cụm về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 6/1/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; chủ động tham mưu, đề xuất xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp để phát triển công thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại ngành Công Thương; tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, hội nhập kinh tế; tiếp tục hưởng ứng và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng, các nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong khối thi đua để học tập kinh nghiệm, nhân rộng và động viên, khen thưởng...


Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Lê Huy đã thông tin khái quát về các thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức các hoạt động theo chủ đề của từng địa phương, từng bước thi đua thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành Công Thương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội phục vụ phát triển bền vững đất nước. 


Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng Bắc bộ, Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Văn phòng Sở sưu tầm

https://baohungyen.vn/tin-moi/202303/ky-ket-giao-uoc-thi-dua-nam-2023-cum-thi-dua-so-2-so-cong-thuong-cac-tinh-thanh-pho-vung-dong-bang-bac-bo-0ee07ea/