Các Luật, Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Tại kỳ họp thứ 4, Kỳ họp bất thường lần thứ hai , Quốc hội chính thức thông qua 7 Luật và 16 Nghị quyết. Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung các Luật, Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

Luật dầu khí.pdf

Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi).pdf

Luật Phòng, chống rửa tiền.pdf

Luật Thanh tra.pdf

Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.pdf

luat-phong-chong-bao-luc-gia-dinh-so-13-2022-qh15.pdf

luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-tan-so-vo-tuyen-dien-so-09-2022-qh15.pdf

Nghị quyết -82-2023-qh15.pdf

nghi-quyet-64-2022-qh15-quoc-hoi.pdf

nghi-quyet-65-2022-qh15.pdf

nghi-quyet-66-2022-qh15.pdf

nghi-quyet-67-2022-qh15.pdf

Nghi-quyet-68-2022-qh15-quoc-hoi.pdf

Nghi-quyet-69-2022-qh15-quoc-hoi.pdf

nghi-quyet-72-2022-qh15-quoc-hoi.pdf

Nghi-quyet-73-2022-qh15-quoc-hoi.pdf

nghi-quyet-74-2022-qh15-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ve-thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi.pdf

nghi-quyet-75-2022-qh15-quoc-hoi.pdf

nghi-quyet-76-2022-qh15.pdf

nghi-quyet-80-2023-qh15-quoc-hoi.pdf

nghi-quyet-81-2023-qh15-quy-hoach-tong-the-quoc-gia-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-den-nam-2050.pdf

Thanh tra Sở