Tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cập nhật ngày 11/12/2022)

Theo thông tin của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cung cấp, tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu đang thực hiện thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cập nhật đến 20h00 ngày 11/12/2022 như sau:

1. Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị:

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 11/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 81 xe (49 xe hoa quả, 32 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 270 xe (270 xe chở hàng, 0 xe mới).

- Từ 20h00 ngày 10/12/2022 đến 20h00 ngày 11/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa/chuyển cửa khẩu: 07 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 79 xe (hoa quả, mặt hàng khác);

- Thời điểm 20h00 ngày 11/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 54 xe.

Mặt hàng tồn chủ yếu: hoa quả (47 xe), mặt hàng khác (07 xe),…

2. Cửa khẩu Quốc tế Ga đường sắt Đồng Đăng:

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Ga Đồng Đăng ngày 11/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 19 toa;

+ Nhập khẩu: 07 toa.

3. Cửa khẩu song phương Chi Ma:

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Chi Ma ngày 11/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 08 xe;

+ Nhập khẩu: 58 xe.

- Từ 20h00 ngày 10/12/2022 đến 20h00 ngày 11/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 07 xe;

- Thời điểm 20h00 ngày 11/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 08 xe.

4. Cửa khẩu phụ Tân Thanh:

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh ngày 11/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 248 xe (191 xe hoa quả, 57 xe mặt hàng khác);

+ Nhập khẩu: 157 xe.

– Từ 20h00 ngày 10/12/2022 đến 20h00 ngày 11/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 300 xe (Thanh Long, bột sắn, Mít…);

- Thời điểm 20h00 ngày 11/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 177 xe (Trong đó có 129 xe chở mặt hàng hoa quả).

5. Cửa khẩu phụ Cốc Nam:

- Năng lực thông quan tại cửa khẩu Cốc Nam ngày 11/12/2022 là:

+ Xuất khẩu: 0 xe;

+ Nhập khẩu: 0 xe.

- Từ 20h00 ngày 10/12/2022 đến 20h00 ngày 11/12/2022:

+ Tổng số phương tiện quay đầu về nội địa: 0 xe;

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa lên: 0 xe;

- Thời điểm 20h00 ngày 11/12/2022: Tổng số xe chờ xuất khẩu tại khu vực cửa khẩu là 0 xe.

Như vậy, tại 04 khu vực cửa khẩu đường bộ: Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam:

- Ngày 11/12/2022, tổng lượng xe xuất nhập khẩu là: 822  xe (Xuất khẩu 337 xe (trong đó có 240 xe hoa quả xuất khẩu); Nhập khẩu 485 xe (trong đó có 485 xe hàng, 0 xe mới).

- Tại thời điểm 20h00 ngày 11/12/2022:

+ Tổng lượng xe chờ xuất khẩu là: 239 xe (tăng 42 xe so với ngày hôm trước)trong đó, lượng xe chở hoa quả chờ xuất khẩu là 176 xe (tăng 22 xe so với ngày hôm trước); chiếm khoảng 73% tổng lượng xe chờ xuất khẩu.

+ Tổng số phương tiện vận chuyển hàng hoá mới từ nội địa là: 386 xe (Khoảng 67% chở hoa quả tươi).

Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên thông báo đến các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hoá đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu.

Phòng Quản lý thương mại