Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Thời gian tới, Bộ Công Thương tập trung hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị/cá nhân kết nối, tham gia nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Xây dựng nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế...

 

xúc tiến thương mại sốKhu gian hàng Việt Nam được tổ chức theo mô hình "Triển lãm từ xa" tại Hội chợ CAEXPO 2021

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1971/QĐ-BCT ngày 29/9/2022 về Kế hoạch giai đoạn 2021-2025 thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”.

Nâng cao năng lực ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hoá các nội dung, phân công các đơn vị có liên quan triển khai đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1968/QĐ-TTg.

Đảm bảo sự thống nhất, phù hợp Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Công Thương, Chương trình chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025 và định hướng Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030.

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch trên cơ sở đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, lồng ghép hợp lý, hiệu quả các nhiệm vụ, nguồn lực từ trung ương đến địa phương.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đến năm 2025, Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai một số nhóm chương trình, nội dung chủ yếu.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; trong đó khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và đề xuất giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai phù hợp.

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức các chương trình tập huấn về an toàn thông tin trong ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cho 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đơn vị liên quan.

Tổ chức các chương trình tập huấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại cho 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Xây dựng nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số

Nhóm nội dung thứ hai được Kế hoạch xác định là xây dựng, phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất, phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam; đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn công nghệ, kỹ thuật theo quy định; bảo đảm khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu.

Trong đó, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và 10 ngành hàng xuất khẩu chủ lực được hình thành, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm. Xây dựng nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số hỗ trợ việc tìm kiếm thông tin, cơ hội kinh doanh trong nước và quốc tế với 25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 100.000 lượt doanh nghiệp.

Đồng thời, xây dựng nền tảng hội chợ, triển lãm nhằm nâng cao hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trưng bày giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thông tin, đối tác kinh doanh trên môi trường số. Xây dựng nền tảng định danh điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp xúc tiến thương mại với 100% các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hệ sinh thái xúc tiến thương mại số được xác thực...

hệ sinh thái xúc tiến thương mạiĐại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương giới thiệu Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số tại Hội nghị triển khai Quyết định 1968/QĐ-TTg

Thứ ba, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị/cá nhân có nhu cầu kết nối, tổ chức và tham gia nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số với mục tiêu 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.

Thứ tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, với mục tiêu 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Văn phòng Sở sưu tầm

https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/day-manh-ung-dung-chuyen-doi-so-trong-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai-99431.htm