UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng quy định; các cửa hàng xăng dầu được nâng cấp, xây mới theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường, cán bộ quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng được huấn luyện đầy đủ các kiến thức về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường, chấp hành các quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu vẫn còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc do hoạt động kinh doanh xăng dầu liên quan đến nhiều lĩnh vực và phải áp dụng nhiều văn bản liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Mặt khác, công tác phối hợp trong công tác quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu giữa các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua chưa đồng bộ, kịp thời.

Để tăng cường công tác phối hợp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, ngày 05/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tại Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND.

Nội dung chi tiết Quyết định xem tại đây: 41 qd.pdf

Phòng Quản lý thương mại