Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Đ/C Trần Văn Cường Bí thư ĐU-Phó GĐ sở

 

Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/ĐUK ngày 30/12/2020 của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp Tỉnh về tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan - Doanh nghiệp lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 13/01/2021, Đảng uỷ Sở phối hợp Thủ trưởng Cơ quan Sở Công thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trên.

 Dự, chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở; các đồng chí UVBCH Đảng bộ Sở và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Công thương.  

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ Sở quán triệt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX có chủ đề  “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững” vừa có tính kế thừa, vừa có tính phát triển, thể hiện được một tư duy chiến lược với tầm nhìn xa, phù hợp với quy luật vận động khách quan và xu thế phát triển. Phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trên từng lĩnh vực thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; làm rõ những hạn chế, yếu kém và bài học kinh nghiệm; các quan điểm, định hướng phát triển, các khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó là nhiệm vụ và giải pháp đối với từng lĩnh vực như: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; đẩy mạnh cải cách tư pháp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ…

 Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 sớm đi vào thực tiễn, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Sở yêu cầu toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở thực hiện nghiêm việc nghiên cứu nghị quyết Đại hội; tổ chức tuyên tuyền sâu rộng các nội dung cốt lõi của nghị quyết Đại hội trong toàn Đảng bộ. Sau hội nghị, Đảng ủy Sở sẽ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng bộ và của Cơ quan Sở để thực hiện hóa Nghị quyết. Căn cứ Chương trình hành động của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên sẽ xây dựng kế hoạch của từng cá nhân, để chủ động nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, góp phần đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng đã đề ra, đặc biệt là các mục tiêu thuộc lĩnh vực Công thương./.

 

Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở