Đảng bộ Sở Công thương tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020

Đ/C Trần Văn Cường Bí thư ĐU-Phó GĐ sở

Ngày 13/01/2021, Đảng uỷ Sở Công thương đã tổ chứcHội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2020”. Dự, chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở; đồng chí Trần Văn Cường, Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở.  

 Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở đã cùng với Thủ trưởng cơ quan quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan và trong toàn Ngành chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra. Nhờ vậy, hoạt động của Sở tiếp tục được nâng cao về chất lượng góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của Ngành.

Một số kết quả nổi bật của ngành Công thương trong năm qua: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,52%. bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 10,0%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 42.140 tỷ đồng tăng 6,83% so với năm 2019, hoàn thành kế hoạch năm 2020, bình quân giai đoạn 2016-2020 tăng 10,59%/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 4.500 triệu USD giảm 5,26% so với năm 2019, đây là lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch Covid-19, tuy nhiên bình quân cả giai đoạn 2016-2020 kinh ngạch xuất khẩu tăng trưởng 12,31%/năm; góp phần quan trọng đưa Tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 6,13%; Tổng sản phẩm bình quân đầu người (GRDP/người) đạt 78,83 triệu đồng (năm 2019: 73,94 triệu đồng); cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng hiện đại: Công nghiệp, xây dựng 61,6% - thương mại và dịch vụ 29,11% - nông nghiệp, thủy sản 9,29%.

Công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy đã nghiêm túc quán triệt sâu rộng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ đảng viên, nhằm chủ động phát hiện, ngăn ngừa và đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện trong nội dung sinh hoạt hàng tháng có gắn với kiểm điểm, đánh giá tình hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các chi bộ và đảng viên; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực hiện đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Tiếp tục đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, khắc phục tính hình thức và hành chính hóa trong sinh hoạt, đưa sinh hoạt chi bộ vừa đảm bảo nội dung theo quy định, theo đúng Hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 07/11/2018 của Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kì; Công tác kiểm tra, giám sát được tổ chức thực hiện theo kế hoạch, đồng thời căn cứ điều kiện thực tiễn, điều chỉnh bổ sung Kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo kế hoạch, trong năm Đảng ủy, UBKT đảng uỷ Sở đã thực hiện tổng số 12 cuộc, trong đó kiểm tra 06 cuộc và giám sát 06 cuộc; chỉ đạo thực hiện Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, xây dựng ban hành Nghị quyết lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cơ quan Sở khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết thúc năm 2020, toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, giữ gìn phẩm chất, không vi phạm các quy định của Đảng về đạo đức lối sống, không vi phạm pháp luật của nhà nước; không mắc những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và những điều đảng viên, cán bộ công chức không được làm; không có đơn thư khiếu kiện, giữ gìn tốt đoàn kết trong nội bộ đảng và góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cơ quan.

Bước sang năm 2021, Đảng uỷ Sở Công thương đặt ra sáu giải pháp triển khai triển khai công tác đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu nhà nước giao ngành Công thương: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): tăng 8,50%; Kim ngạch xuất khẩu: 4.800 triệu USD, tăng trưởng 6,67%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ: 45.300 tỷ đồng, tăng trưởng 7,50% so với năm 2020.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trọng tâm là tuyên truyền phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2021 và Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ đảm bảo cho cán bộ đảng viên giữ vững lập trường chính trị, không dao động, ngăn ngừa có hiệu quả suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng; phấn đấu năm 2021, Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên phấn đấu 100% đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên đạt loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Nhân dịp này, Đảng uỷ Sở tặng Giấy khen cho 02 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảng năm 2020./.

 

 

 

Văn phòng Sở