Thông báo thực hiện khuyến mại

Thông báo thực hiện chương trình khuyến mại của Hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ HẢI  Từ ngày 08/7/2020 đến ngày 31/7/2020

thông báo KM HKD Nguyễn Thị Hải_1.PDF