Đề tài khoa học: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên

Số đăng ký: 20/GCNĐKKQ-SKHCN

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ một số sản phẩm nông sản của tỉnh Hưng Yên.

2. Cấp đề tài: cấp tỉnh.

3. Tổ chức chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên.

4. Chủ nhiệm đề án: Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Công Thương

    Đồng chủ nhiệm: Thạc sỹ Nguyễn Kiên Cường - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp

Sở Công Thương đã bảo vệ đề tài ngày 13/7/2017 tại Sở Khoa học và Công nghệ và được Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đánh giá cao.

Đề tài đã được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ