Đề tài khoa học: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần giảm vốn đầu tư lưới điện nông thôn Hưng Yên

Số đăng ký: 10/GCNDKKQ-SKHCN

1. Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện năng, góp phần giảm vốn đầu tư lưới điện nông thôn Hưng Yên

2. Cấp đề tài: cấp tỉnh.

3. Chủ nhiệm đề tài: Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Công Thương

4. Tổ chức chủ trì thực hiện: Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên

5. Cơ quan chủ quản của tổ chức chủ trì thực hiện: UBND tỉnh Hưng Yên.

Sở Công Thương đã bảo vệ đề tài ngày 21/01/2014 tại Sở Khoa học và Công nghệ. Đề tài đã được đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Phòng Quản lý năng lượng