Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Ngày 10/02/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Theo đó, Bộ Công Thương đã công bố thủ tục hành chính mới ban hành được quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Cụ thể, Bộ Công Thương ban hành 01 thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương  về việc Đăng lý dán nhãn năng lượng và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương gồm: Thủ tục cấp đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng lượng và thủ tục Chỉ định Tổ chức thử nghiệm.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/02/2017. Chi tiết Quyết định xem tại đây.

Phòng QLNL