• THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 1854/QĐ-CTUBND ngày 29/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

  • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 2680/QĐ-CTUBND ngày 29/12 /2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

1 
°
24 người đang online