Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị

Ngày 28/4/2023 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-HĐPH về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dan năm 2023.

Sở Công Thương thực hiện đăng tải Kế hoạch số 08/KH-HĐPH tỉnh và bộ tài liệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây:

KH tuyen truyen.pdf

Gioi thieu noi dung Cong uoc quoc te ve quyen dan su chinh tri.doc

Thanh tra Sở