Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm

Ngày 28/4/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để giải quyết tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy phức tạp trên địa bàn huyện Văn Giang, Văn Lâm.

Sở Công Thương thực hiện đăng tải Kế hoạch số 78/KH-UBND tỉnh và bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống ma túy để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây: KH 78 của UBND tỉnh.pdf

Tờ gấp 46.doc

Tờ gấp 47.doc

Tờ gấp 48.doc

Tờ gấp 49.doc

Tờ gấp 50.doc

Tờ gấp 51.doc

Thanh tra Sở