Công ước Chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Ngày 04/4/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND về Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.

Mục tiêu của Kế hoạch là tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản của Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn bằng các hình thức, biện pháp phù hợp với thực tiễn cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn.  

Chi tiết văn bản xem tại đây: Bộ Tài liệu rút gọn.doc

Thanh tra Sở