UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trên cơ sở Kế hoạch số 5763/KH-BCT ngày 27/9/2022 của Bộ Công Thương về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, ngày 01/12/2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng  Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 2023 được tổ chức nhằm kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng; góp phần xây dựng môi trường kinh doanh, tiêu dùng lành mạnh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chi tiết Kế hoạch số 194/KH-UBND xem tại đây: KH 194.pdf

Văn phòng Sở