Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 23/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động Ngày chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên và hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022; văn bản 1024/STTT-BCVTVNTT ngày 03/10/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số năm 2022

Để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia năm 2022, Sở Công Thương đăng tải Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và nhân dân được biết

Dưới đây là bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông công bố:

Logo Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 2.

Backdrop Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 3.

Băng rôn Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 4.

Standee Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 5.
Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 6.
Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 7.

Photobooth Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 8.

Avatar Frame Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Bộ Thông tin và Truyền thông phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh 9.
 

Văn phòng Sở