Các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Quốc hội chính thức thông qua 5 Luật (Luật Cảnh sát cơ động, Luật Thi đua khen thưởng, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ). Sở Công Thương thực hiện đăng tải nội dung 5 Luật trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức Sở và nhân dân nghiên cứu, tìm hiểu.

Chi tiết văn bản xem tại đây: ….

Kế hoạch TT các luật thông qua tại kỳ họp thứ 3 QH khóa 15 GĐ sửa.pdf

Luật điện ảnh -05-2022-qh15.pdf

Luật thi đua khen thưởng-06-2022-qh15.pdf

luat-canh-sat-co-dong-so-04-2022-qh15.pdf

luat-kinh-doanh-bao-hiem-cua-quoc-hoi-so-08-2022-qh15.pdf

luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-so-huu-tri-tue-so-07-2022-qh15.pdf

Thanh tra Sở