Ban hành Thông tư Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ

Ngày 12 tháng 11 năm 2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BCT Quy định về việc tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập gỗ dán vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ.

Theo đó, Thông tư Quy định: Tạm ngừng kinh doanh chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập vào Việt Nam để tái xuất sang Hoa Kỳ đối với mặt hàng gỗ dán thuộc nhóm HS 44.12 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính.

Đối với những lô hàng gỗ dán đã làm thủ tục Hải quan tạm nhập, chuyển khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục thực hiện tái xuất, chuyển khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định hiện hành

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 31/12/2024.

Phòng QLTM