“Sách trắng công nghiệp Việt Nam”

Nhằm cung cấp thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà nghiên cứu, các cá nhân, tổ chức có niềm tin đưa ra chiến lược trong sản xuất kinh doanh và đầu tư, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp Việt Nam thông qua đề xuất chiến lược phát triển công nghiệp cấp ngành và tăng cường thực hiện các chính sách công nghiệp thúc đẩy các ngành ưu tiên và chuỗi giá trị, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO) xây dựng Sách trắng công nghiệp Việt Nam.

Ngày 22/10/2019, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế” và giới thiệu Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Hội thảotổng kết Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế” và giới thiệu Sách trắng Công nghiệp Việt Nam 2019 - Nguồn: https://www.moit.gov.vn

 

Sách trắng Công nghiệp Việt Nam năm 2019 với tựa đề "Năng lực cạnh tranh của ngành chế biến chế tạo" sẽ  giúp các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp có thông tin hữu ích về các ngành công nghiệp Việt Nam, đồng thời sẽ là công cụ hữu hiệu trong quá trình phân tích, hoạch định chính sách công nghiệp.

 

Phòng Kế Hoạch - Tài chính