Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nhằm tạo cơ sở pháp lý và thiết lập mối quan hệ phối hợp trách nhiệm giữa các sở, ngành và UBND cấp huyện; trong hoạt động quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/3/2014, UBND tỉnh Hưng Yên ký Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Theo Quy chế, có 3 nội dung chính cần phối hợp trong các cơ cuan quản lý nhà nước:

- Phối hợp thực hiện nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Điều 17 Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

- Phối hợp thực hiện những công việc khác do UBND tỉnh giao có liên quan đến cụm công nghiệp;

- Đối với các dự án thuộc diện thẩm tra, cơ quan đầu mối gửi hồ sơ dự án lấy ý kiến các sở, ngành liên quan; cơ quan được lấy ý kiến phải có ý kiến bằng văn bản trong vòng 07 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản.

Sở Công thương với vai trò là cơ quan đầu mối có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các CCN trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ: Chủ chỉ phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng và bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển CCN; kiểm tra việc tổ chức thực hiện theo quy hoạch được duyệt; thẩm định hồ sơ thành lập, điều chỉnh, mở rộng CCN. Tham gia thẩm định hồ sơ thành lập Trung tâm Phát triển CCN; đề xuất với UBND tỉnh khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng và phát triển CCN.

          Các Sở, ban, ngành khác thực hiện phối hợp quản lý nhà nước đối với CCN theo chức năng, nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các vấn đề liên quan đến chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách đối với các hoạt động của CCN, tham gia xây dựng quy hoạch phát triển CCN./.

Phòng QLCN