• Sở Công Thương đăng tải hướng dẫn doanh nghiệp và người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử VneID để nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh

  • Thực hiện Quyết định số 2608/QĐ-BNV ngày 12/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính (Bản tin) của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Văn phòng Ban Chỉ đạo), hàng năm, Văn phòng Ban Chỉ đạo phát hành Bản tin với tần suất 04 số/tháng và được gửi đến địa chỉ thư điện tử email của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các sở, ngành và đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính cấp tỉnh.

  • Ngày 10/01/2023, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; Quyết định số 42/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2022.

  • Chiều ngày 14/3/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì buổi làm việc với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số về một số công tác trọng tâm thuộc lĩnh vực thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số ngành Công Thương trong thời gian tới.

  • Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, trong thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai tại một số cơ quan, tổ chức chưa có sự thống nhất nhận thức chung về chuyển đổi số, chưa phân biệt rõ nét giữa ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Điều này tác động tới tiến trình chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.

  • Năm 2023, công nghệ sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, giúp các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam chuyển đổi số để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.

°
1066 người đang online