Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
25/KH-UBND 07/03/2018 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 19/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
3354/QĐ-UBND 29/12/2017 Quy hoạch chi tiết lưới điện Trung và hạ áp sau các trạm 110kv (hợp phần II) thuộc đề án "quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035
3355/QĐ-UBND 29/12/2017 Quyết định phê duyệt chương trình khuyến công tỉnh Hưng Yên đến năm 2020
3355/QĐ-UBND 29/12/2017 Phê duyệt chương trình khuyến công địa phương tỉnh Hưng yên đến năm 2020
3178/QĐ-UBND 07/12/2017 Quyết định ban hành KH triển khai thực hiện đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của VN đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
41016/QĐ-BCT 23/10/2017 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-202, có xét đến năm 2035 quy hoạch phát triển hệ thông điện 110kv
1620/QĐ-UBND 13/06/2017 Kế hoạch của UBND tỉnh v/v triển khai nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 06/NQ-TW
1566/QĐ-UBND 02/06/2017 Quyết định ban hành KH triển khai thực hiện đề án phát triển các thị trường khu vực thời kỳ 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030
1452/QĐ-UBND 29/05/2017 Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
860/QĐ-UBND 06/05/2017 Quyết định v/v phê duyệt KH phát triển thương mại điện tử tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-2020
07/NQ-TU 04/10/2016 Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025
35/NQ-CP 16/05/2016 Về việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
19/2016/NQ-CP 28/04/2016 Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 2 năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020
58/KH-UBND 11/04/2016 KH thực hiện chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng đến năm 2020, tầm nhìn đên năm 2030
49/KH-UBND 28/03/2016 Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2016-2020
1 2 
°
1666 người đang online