ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRỌNG ĐIỂM CẤP QUỐC GIA PHỤC VỤ ĐỐI MỚI, HIỆN ĐẠI HÓA CÔNG NGHỆ KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN ĐẾN NĂM 2025”

Đăng ngày 05 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-BKHCN ngày 30/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ phê duyệt khung “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” thuộc Đề án “Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 22/02/2017, Bộ Công Thương đã có Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu từ năm 2021 tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1489/UBND-KT2 ngày 19/6/2019, Sở Công Thương thông tin và mời các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025. Hồ sơ đăng ký (theo Hướng dẫn tại văn bản số 4125/BCT-KHCN ngày 11/6/2019 của Bộ Công Thương) gửi về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 8 năm 2019 theo địa chỉ:  Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên, Đường Quảng Trường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và đăng ký với Bộ Công Thương.

Điện thoại: 0221 3 550 901, Fax: 02213 862 779

Email: khtc.sct@hungyen.gov.vn

(Chi tiết Nội dung Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025 và Mẫu hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ xem tại văn bản số 4125/BCT-KHCN ngày 11/6/2019 của Bộ Công Thương được gửi kèm)

4125.pdf

Tin mới nhất

Nhiệm vụ khoa học: Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống pin năng lượng mặt trời cấp điện cho các tòa nhà...(20/05/2021 1:48 CH)

Đề tài khoa học: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ một số sản phẩm...(15/09/2017 3:49 CH)

Đề tài khoa học: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất...(20/03/2014 3:41 CH)

°
251 người đang online