Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí và Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 29 - 07 - 2019
100%

Ngày 19/7/2019, thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019 và quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí và Thủ tướng Chính phủ

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Cường – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở đã thay mặt Đảng ủy Sở đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm 2019. Mặc dù có không ít khó khăn, Đảng ủy Sở đã phối hợp tốt với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của Ngành. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, quán triệt, triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, 100% đảng viên của đảng bộ không mắc các biểu hiện suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 6 tháng cuối năm 2019, Đảng bộ Sở Công Thương tập trung lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức, viên chức phấn đấu hoành thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 của cơ quan và của Ngành Công Thương; tiếp tục triển khai Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh đại hội nhiệm kì 2019-2022; thực hiện tốt kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2019, chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020 - 2023, hướng tới Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kì 2020 – 2025.

 Đồng chí Trần Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Sở quán triệt các nội dung tại Hội nghị

          Thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Trần Văn Cường đã quán triệt, triển khai tới cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Kết luận số 38-KL/TW ngày 13/11/2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Quy định số 179-QĐ/TW ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ,...

          Cũng tại Hội nghị, với thành phần mở rộng tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức cơ quan Sở, đồng chí Trần Văn Cường đã thay mặt Lãnh đạo Sở quán triệt, triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

          Việc triển khai các Kết luận, chỉ thị của Bộ chính trị, ban Bí thư và Thủ tướng chính phủ giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Sở Công Thương nắm chắc chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ để thực hiện trong quá trình thực thi công vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Sở và Đảng bộ Sở Công thương trong 6 tháng cuối năm 2019 và những năm tiếp theo, xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch vững mạnh.

Tin mới nhất

Đại hội Công đoàn ngành Công Thương tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028(22/07/2023 3:06 CH)

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng...(24/04/2023 8:28 SA)

Tổ chức thành công Đại hội công đoàn Cơ quan Sở Công Thương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028(05/04/2023 10:21 SA)

Công đoàn ngành Công Thương: Triển khai nhiệm vụ năm 2023(09/01/2023 8:38 SA)

Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Công thương tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới(05/02/2021 2:58 CH)

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX(17/01/2021 7:05 CH)

°
156 người đang online