Ngành Công thương Hưng Yên cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 27 - 06 - 2018
100%

Ngành Công thương Hưng Yên cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị

1. Ngành Công thương Hưng Yên cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững đảm bảo đúng định hướng.

Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm :

2. Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quyền con người năm 2018 của ngành công thương Hưng Yên

Với mục đích nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến công chức, viên chức, người lao động về quyền con người, việc thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân; nhận thức rõ bản chất tốt đẹp của chế độ ta là vì con người; tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về tầm quan trọng, ý thức về các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với Nhà nước và xã hội, góp phần phát triển toàn diện con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững của quốc gia. Sở Công Thương Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quyền con người năm 2018 của ngành.

Kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền phổ biến và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các phòng, đơn vị, đoàn thể ngành công thương.

Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Quyền con người năm 2018, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nắm được các chủ trương, chiến lược, định hướng, đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp trong công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền; thấy được quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đối với Nhà nước và xã hội; nâng cao bản lĩnh chính trị của công chức, viên chức, người lao động, kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, cơ hội, bất mãn chính trị về tình hình nhân quyền./.

797.pdf

Tin mới nhất

Sở Công Thương Hưng Yên phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an...(14/10/2019 10:58 SA)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY TNHH VIEBA(30/09/2019 10:09 SA)

UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hưng...(20/09/2019 10:28 SA)

Chuỗi sự kiện truyền thông về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương...(27/08/2019 1:46 CH)

BigC kết nối, tiêu thụ đặc sản nhãn lồng Hưng Yên(09/08/2019 2:38 CH)

Hội nghị xúc tiến thúc đẩy tiêu thụ nhãn lồng và nông sản chủ lực của Hưng Yên(25/07/2019 9:25 CH)

ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC HIỆN “CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ...(05/07/2019 9:28 SA)

SẢN PHẨM DỆT MAY CỦA CÔNG TY TNHH THANH BÌNH HƯNG YÊN(17/05/2019 2:51 CH)

°
2377 người đang online