Phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở

Đăng ngày 04 - 05 - 2018
100%

 

Phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở Công Thương

       

          Lãnh đạo Sở Công Thương thống nhất phân công nhiệm vụ như sau:

          1. Ông Nguyễn Văn Thơ - Giám đốc Sở.

          - Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và trước pháp luật về mọi hoạt động của Sở theo quy định; là người phát ngôn của Sở Công Thương.

          - Trực tiếp phụ trách công tác: quy hoạch, kế hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư; tổ chức cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; thanh tra, pháp chế; thương mại nội địa; lĩnh vực Xúc tiến thương mại (thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại); đối nội, đối ngoại của Sở.

          - Trực tiếp chỉ đạo: Văn Phòng sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý Thương mại và Chi cục Quản lý thị trường.

          - Là chủ tài khoản các nguồn kinh phí ngân sách cấp cho Cơ quan sở.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND tỉnh, Bộ Công Thương.

          2. Ông Trần Văn Cường - Phó Giám đốc Sở.

          - Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực, công tác: tổng hợp chung của ngành; hội nhập kinh tế quốc tế, xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại điện tử; thương mại quốc tế; hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); an toàn công nghiệp; an toàn thực phẩm; công tác khoa học công nghệ; bảo vệ môi trường.

          - Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo các phòng: Kế hoạch-Tài chính-Tổng hợp; Quản lý Xuất nhập khẩu; Kỹ thuật an toàn và Môi trường.

          - Thay mặt Giám đốc Sở điều hành, giải quyết công việc của Sở Công Thương khi Giám đốc Sở đi vắng.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương và phân công của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp thẩm quyền về các nhiệm vụ được phân công.                 

          3. Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở.

          - Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; cơ khí và luyện kim; công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp; cụm công nghiệp; kinh tế tập thể; khuyến công (thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại); cải cách hành chính, công nghệ thông tin của Cơ quan Sở; công tác tuyên giáo, công tác dân vận; việc thực hiện Quy chế dân chủ, xây dựng cơ quan Văn hóa và các đoàn thể của Cơ quan sở.

          - Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo: Phòng Quản lý Công nghiệp; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương và phân công của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp thẩm quyền về các nhiệm vụ được phân công.                 

           4. Ông Nguyễn Xuân Bắc - Phó Giám đốc Sở.

          - Giúp Giám đốc Sở phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực: điện lực; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hành chính, quản trị của Cơ quan Sở; xây dựng nông thôn mới.

          - Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo phòng: Quản lý Năng lượng; Văn phòng sở (lĩnh vực hành chính, quản trị).

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác của UBND tỉnh, của Bộ Công Thương và phân công của Giám đốc Sở. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp thẩm quyền về các nhiệm vụ được phân công.                 

                  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 
 

 

 

Tin mới nhất

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên(08/11/2017 9:41 SA)

°
120 người đang online