Bộ máy tổ chức Sở Công Thương

Đăng ngày 02 - 08 - 2018
100%

 

1. Lãnh đạo Sở: 

- Giám đốc: Nguyễn Văn Thơ

- Phó Giám đốc Trần Văn Cường.

- Phó Giám đốc Trần Thị Hồng Hạnh

2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở gồm:

          - Văn phòng;

          - Thanh tra;

          - Phòng Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp;

          - Phòng Quản lý Thương mại;

          - Phòng Quản lý Công nghiệp;

          - Phòng Quản lý năng lượng;

           - Phòng Quảng lý Xuất nhập khẩu

           - Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

          3. Chi cục trực thuộc Sở:

          Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên.

          4. Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

          - Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hưng Yên.

Tin mới nhất

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo sở(04/05/2018 8:04 SA)

Các phòng chuyên môn thuộc Sở(09/11/2017 9:48 SA)

Đơn vị trực thuộc(09/11/2017 9:50 SA)

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên(08/11/2017 9:41 SA)

°
240 người đang online