Đơn vị trực thuộc

Đăng ngày 29 - 06 - 2021
100%

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hưng Yên.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công thương (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành Công thương của tỉnh, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động khuyến công và hoạt động xúc tiến thương mại và lĩnh vực hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại theo quy định của pháp luật. Trung tâm có nhiệm vụ sau: 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công, xúc tiến thương mại và tư vấn phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và xúc tiến thương mại đã được phê duyệt.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tại địa phương.

- Xây dựng, lưu giữ, khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm.

- Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, ấn phẩm, tờ rơi…và các hình thức thông tin đại chúng khác cho cơ sở sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Hoạt động tư vấn khuyến công: Lập dự án đầu tư, xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình dự án khác, tư vấn các lĩnh vực marketing, quản lý tài chính, kế toán, sản xuất, nhân lực, ISO, SA,…và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm và tư vấn phát triển công nghiệp, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thành phố trong tỉnh, các hội chợ triển lãm…

- Ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng với các tổ chức, cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên và trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.

- Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc các thành phần kinh tế tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trong tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

- Hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, thương mại: Tư vấn lập dự án: quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm - điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực; quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh; Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp; Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm; Tư vấn lựa chọn thiết bị, tiến bộ khoa học công nghệ; tổ chức xây dựng mô hình, chuyển giao công nghệ về sản xuất công nghiệp và điện, tổng kết rút kinh nghiệm để phổ biến nhân rộng.

- Tổ chức đào tạo nghề; truyền và nhân cấy nghề, khôi phục và phát triển làng nghề; liên kết đào tạo nghề; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý kinh tế, pháp luật liên quan đến lĩnh vực công nghiệp, quản lý điện nông thôn, sử dụng tài nguyên khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp cho cán bộ công nhân, lao động thuộc các thành phần kinh tế

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp; xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm;

- Hoạt động xúc tiến thương mại: Nghiên cứu phát triển thị trường, phát triển các mặt hàng, kịp thời cung cấp thông tin về thương mại, thị trường cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác; Xây dựng hoặc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về xúc tiến thương mại cho tỉnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và dự án về xúc tiến thương mại; Tổ chức hội chợ, triển lãm, tổ chức đào tạo tập huấn, hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức cho các đoàn doanh nghiệp địa phương tham gia hội chợ, triển lãm, hội thảo về thương mại do các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức; Tổ chức hoạt động khảo sát thị trường, trưng bày và giới thiệu hàng hoá, dịch vụ quảng bá tiềm năng xuất khẩu của doanh nghiệp địa phương trong và ngoài nước;

- Tổ chức triển khai các họat động về công nghệ thông tin trong ngành thương mại ở địa phương nhằm phục vụ cho công tác quản lý của tỉnh và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm với Sở Công Thương, Cục Công nghiệp địa phương, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong các hoạt động: hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương); xúc tiến thương mại.

- Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại.

- Quản lý về tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí, tài sản được giao theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Công Thương giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm theo quy định của pháp luật

Tin mới nhất

Bộ máy tổ chức Sở Công Thương(30/07/2021 4:10 CH)

Các phòng chuyên môn thuộc Sở(30/06/2021 9:48 SA)

Danh bạ điện thoại, thông tin liên lạc(18/02/2021 9:15 CH)

°
44 người đang online