Các phòng chuyên môn thuộc Sở

Đăng ngày 09 - 11 - 2017
100%

1. Văn phòng:

 Chánh văn phòng: Nguyễn Xuân Tuấn

2. Thanh tra:

Chánh thanh tra: Ngô Quang Khải

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính - Tổng hợp:

Trưởng phòng: Nguyễn Kiên Cường

 4. Phòng Quản lý Thương mại:

Trưởng phòng: Nguyễn Công Bá

 5. Phòng Quản lý Công nghiệp:

Trưởng phòng: Trần Minh Đức

 6. Phòng Quản lý năng lượng:

Phó trưởng phòng điều hành: Nguyễn Anh Tuấn

 7. Phòng Quảng lý Xuất nhập khẩu:

Trưởng phòng: Lê Thị Thu Hương

 8. Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường:

Trưởng phòng: Lê Gia Mạnh

Tin mới nhất

°
100 người đang online